GIÁO DỤC

Gia Lâm - Hà Nội: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, quyết liệt, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được Ủy ban MTTQ các cấp huyện Gia Lâm triển khai hiệu quả. Qua đó, các cuộc vận động, các phong trào thi đua được các địa phương,